Verlof

Voorafgaand aan zijn/haar vierde verjaardag mag een kind van 3 jaar en 10 maanden vijf morgens de school bezoeken om alvast een beetje te wennen. Deze morgens kunnen de ouders plannen in overleg met de leerkracht van de instroomgroep. De kinderen die zijn aangemeld, worden voor hun eerste schooldag verwacht op de dag dat ze vier jaar geworden zijn. Wanneer het kind tussen de eerste schooldag na de zomervakantie en 1 oktober de leeftijd van vier jaar bereikt, wordt hij of zij meteen na de zomervakantie toegelaten in groep 1.

De vierjarigen zijn partieel leerplichtig. Dit houdt in dat u in overleg met directie en leerkracht de schooltijden kunt aanpassen.

 In overleg met de schoolleiding kan bepaald worden, dat een vierjarig kind een deel van de week niet op school is. Dit valt te overwegen als uw kind bijvoorbeeld gauw moe is en veel indrukken heeft te verwerken.

De vierjarigen worden leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin ze 5 jaar zijn geworden. Vanaf die dag moeten alle lessen en activiteiten, die de school binnen de schooltijden organiseert, gevolgd worden.

De school mag niet zo maar vrij geven. Dit is aan strikte regels gebonden. Indien u gebruik wilt maken van extra verlof moet u tijdig een verzoek bij de directie inleveren.

Extra verlof, buiten de vakanties, mag alleen worden verleend in de volgende gevallen:

  1. Bij ziekte (de leerlingen moeten dan wel voor aanvang van de lessen worden afgemeld bij de conciërge)
  2. Bij doktersbezoek e.d. (er wordt wel van u verwacht dat afspraken met b.v. de tandarts zoveel mogelijk buiten de schooluren gepland worden)
  3. Bij vervulling van de godsdienst-plichten.
  4. Bij andere gewichtige omstandig-heden zoals:
  • Huwelijk, jubilea, ernstige ziekte en overlijden van bloed- of aanver wanten tot in de 4e graad
  • Verhuizing
  • Bevalling van moeder, verzorgster of voogdes.
  • Als de werkgever u verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (dit moet worden aangetoond met een werkgevers-verklaring)
  • Als een ouder op medisch voorschrift op vakantie moet (dit moet worden aangetoond met een medische verklaring) en de kinderen mee wil nemen.

Voor punt 3 en 4 samen mag de school niet meer dan 10 dagen in een schooljaar vrij geven. Zijn meer dagen nodig dan moet toestemming worden gevraagd aan de leerplichtambtenaar.

Voor andere gelegenheden mogen wij geen vrij geven! U brengt de (adjunct-) directeur in verlegenheid als u er toch om vraagt!

Als blijkt dat ongeoorloofd extra verlof is opgenomen moet de directie, volgens de leerplichtwet, hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar. Voor het personeel en de kinderen is het belangrijk, dat de kinderen zoveel mogelijk bij het onderwijsproces op school aanwezig zijn.