Medezeggenschapsraad

Wat in het bedrijfsleven een ondernemingsraad wordt genoemd, heet in het onderwijs Medezeggenschapsraad, afgekort met MR. De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het beleid wordt positief kritisch besproken. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De raad bestaat uit 6 personen. Voor een aantal belangrijke beslissingen hebben wij vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan alle zaken die met het schoolbeleid te maken hebben, zoals formatie, vakantierooster, begroting, IKC gids en schoolplan.

In de MR hebben zitting namens het personeel:

Martine Hoeksma, Leandra Bos en Nathalie Hettinga.

Namens de ouders: Jelte Rienstra (Voorzitter), vader van Dylana en Jadey

Gert Pennings (Lid), vader van Deborah, Eva, Ruben, Hannah en Daniël.

Petra Flapper-Bonga, moeder van Elyne, Joaz en Tymo.

U kunt de MR bereiken via mailadres:

mr-ikc-alexia@pcboleeuwarden.nl

Een teamlid is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht op stichtingsniveau.